വിഷുക്കാല പെൻഷൻ 4800രൂപ വിതരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.60 ലക്ഷം പേർക്ക്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കുടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷനിൽ വിഷുക്കാലം പ്രമാണിച്ച് എം മൂന്നുമാസത്തെപ്പറ്റി വിതരണത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി 4800 രൂപയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയെല്ലാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക വീട്ടിൽ വല്യപ്പന്മാരും വല്യമ്മമാരും ഒക്കെയുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള സഹായമായിട്ട് ഈ ധനസഹായം ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

   

കൊണ്ട് തന്നെയും ഓരോ വീട്ടിലേക്കും 4800 രൂപ ഒരാൾക്ക് എന്ന രീതിയിൽ എത്തിച്ചേരും ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടുപേരും ഒക്കെ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഇത്തരത്തിൽ 4800 രൂപ വീതം തന്നെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷന്റെ വിതരണം കൊണ്ട് അതേപോലെതന്നെ വിധവാ പെൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള വിതരണം.

ഉണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഭിന്നശേഷി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ ക്ഷേമനിധിയും ബോർഡുകൾ വഴിയും ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ വിതരണവും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/o9713Ob_79s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *