ഇലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും സാന്നിധ്യവും എപ്പോഴുമുണ്ടാകും!

നമസ്കാരം തന്റെ ഭക്തരുടെ ഭക്തയിൽ സമ്പദ്രാകുന്ന ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ഉള്ള വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ സ്നേഹ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സന്തുഷ്ടൻ ആകുന്നതുമാണ് ഭഗവാനെയും തന്റെ ഭക്തന്റെ രൂപവും പണ്ഡിതനും പാമലയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല തന്നെ ഭക്തർക്ക് തന്നെയുള്ള സ്നേഹഭക്തി മാത്രമേ ഭഗവാൻ എത്ര വലിയവനവും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയവനോ ആയിരുന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാകുന്നു.

   

തന്റെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ചിലപ്പോൾ പല രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിയ സഹായിക്കുവാൻ വന്നിരുന്നതാകുന്നു അഥവാ സഹായിക്കുവാൻ ഓടി എത്തുന്നതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഭക്തിയോടെ ഒരു തുളസി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ സന്തോഷവാൻ ആകുന്നതാണ് .

എന്നാൽ എപ്പോഴും ഏതു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവരെ കൈവിടില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിൽ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ അധികം പ്രായം ഒട്ടും തോന്നിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് വേണം പറയുവാൻ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും യൗവനം തുളുമ്പുന്ന അവരാകുന്നു .

അവരുടെ പ്രായം ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ പോലും ആ പ്രായം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് തോന്നുന്നത് ഇതിനാൽ ഇവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പോലും മറ്റുള്ളവർ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതും ആണ് അമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനായിരുന്നാലും അവരെ ചിലപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മകളുടെ ഒപ്പം സഹോദരനായും സഹോദരിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലും തോന്നി പോകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *