വിഷുകണി കാണേണ്ട കൃത്യസമയം,ഇങ്ങനെ കണികണ്ടാൽ ഇരട്ടിഫലം,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിഷുക്കണി കാണുന്നുള്ളൂ അതോ മാത്രം അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം മാത്രയിൽ അതാണ് വിഷുക്കണിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വിഷുക്കണി ഒരുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് .

   

പറഞ്ഞപോലെയും ഇവിടെ വിഷുക്കണി ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ അതെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിരാവിലെയും ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സർവ്വകാഴ്ച ദ്രവ്യങ്ങളാൽ അലികൃതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയും നമ്മൾ കാണിയായിട്ട് കാണുന്നത് .

തന്നെ അങ്ങനെ കണി കണ്ടാൽ മാത്രമേ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ കടയിൽ പോയി കുറച്ചു ചക്കയും വാങ്ങിയും വെള്ളരിയും കൊണ്ടുവെച്ച് അതിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും വച്ചതുകൊണ്ടും വിഷുക്കണി പൂർത്തിയാകുന്നതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *