16ാം ഗഡു വിതരണ തീയതി വന്നു 40000 മുതൽ 2 ലക്ഷം വരെ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് രണ്ട് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളാണ് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും എത്തിച്ചേരുവാൻ പോകുന്നതും അതിലെ ഒന്ന് രാജ്യത്തെ 9 കോടിയോളം കർഷകർ അതിൽ തന്നെ 25 ലക്ഷത്തോളം കേരളീയരായ കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പതിനാറാം ഗഡുവിന്റെ വിതരണം നടത്തുവാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു വിതരണ തീയതിയും കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

   

കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ രണ്ടു സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്നീ നാലു മാസങ്ങളിലേക്ക് 2000 രൂപയുടെയും വിതരണമാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് .

ഏറ്റവും അവസാനം വിതരണം ചെയ്ത രണ്ട് അടുക്കളവും അവസാന മാസമായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിതരണം മാർച്ച് മാസത്തിൽ എല്ലാം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/mJfZZqi-NxY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *