വീട്ടിൽ മരണം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉപ്പൻ നൽക്കുന്ന സൂചനകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരണം സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും പ്രവചനയും ആകുന്നതെല്ലാം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ സംഭവിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആയുസ്സ് ആദ്യമേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാകുന്നു നാം അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം കൂടാതെ മരണം ഒന്നിന്റെയും അവസാനമെല്ലാം എന്ന കാര്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതാകുന്നു.

   

മറ്റൊരു തുടക്കം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും ഒരു ശൂന്യതയും ഞെട്ടലും ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് മരണം എങ്കിലും മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ മരണം നടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ചില സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു പക്ഷേ മൃഗാദികളാലാണ് ഈ സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ബുധനാഴ്ച ദിവസം നടത്തുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രവും കമന്‍റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് ആണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *