സമ്പൂർണ്ണ ജൂൺ മാസഫലം ഈ നാളുകാർ ഇനി ഉയർച്ചയുടെ കാലം.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജൂൺ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇനി അവധി ദിവസങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കൊല്ലവർഷ പ്രകാരം 1199 11 മാസങ്ങളായ ഇടവം മിഥുനം ജൂൺ മാസത്തിൽ ബാധികമായി വരുന്നുണ്ട് ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ 14 വരെ ഇടവകവും ജൂൺ 15 മുതൽ 30 വരെ മിഥുനം രാശിയും ആകുന്നു ഇങ്ങനെയും ഇനി ഒരു മലയാള മാസങ്ങൾ കലരുന്നതും ആകുന്നു ജൂൺ ഒന്നിന് ചന്ദ്രൻ .

   

ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലാണ് ജൂൺ 30ന് രാശിചക്രം ഭ്രമണം ഒരുവട്ടം പൂർത്തിയാക്കി ചന്ദ്രൻ മകീരം നക്ഷത്രത്തിൽ എത്തുന്നതും ജൂൺ ആറിനെയും അമാവാസിയും അതായത് കർത്താവും ജൂൺ 21 22 തീയതികളിൽ ആയിട്ട് പൗർണമിയും അഥവാ വെളുത്ത ഭാവം വന്നുഭവിക്കുന്നതാകുന്നു ജൂൺ ഒന്നിനെയും ചൊവ്വ മീനത്തിൽ നിന്ന് മാഡത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ജൂൺ 18 വരെയും അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിലും തുടർന്ന് ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലുമാണ് ചൊവ്വയുടെ സഞ്ചാരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *