കമ്പനിയുടെ കേരളത്തിലെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകൾ ജോലിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന തൊഴിലവസരത്തിന്റെ പ്രധാന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വേക്കൻസിസ് നോക്കാം .

   

ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് കോസ്മെസ്റ്റിക് കമ്പനിയുടെയും വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് ജോലിക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് 18നും 35നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാവർക്കും അവസരമാണ് സാലറി വരുന്നത് 17500 മുതൽ 23 500 രൂപ വരെയാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

https://youtu.be/gUIB0edi_8k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *