നീല, വെള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ 17-4-2024 മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 4 കാര്യം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ നീലാ വെള്ളറേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ സുഖാണെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടി ചെയ്യുക നിലവിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് നിലവിൽ അരിയല്ലാതെയും ആട്ടയോ മണ്ണെണ്ണയോ ഒന്നും.

   

തന്നെ റേഷൻ കടകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കാറില്ല ലഭിക്കുന്ന അരിയുടെ അളവാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പോലും തികയത്തുമില്ല വെള്ളറേഷൻ കാർഡിനെ ഒരു മാസം ആകെ ലഭിക്കുന്നത് 5 കിലോ അരി മാത്രമാണ് നീല കാർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ലഭിക്കുന്നത് രണ്ട് കിലോ അരി മാത്രമേ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിഗണിച്ചാൽ നീലാ വെള്ളറേഷൻ കാർഡിലെ പലർക്കും.

മുൻഗണന ബിപിഎൽ കാർഡുകൾക്ക് അർഹതയുള്ളവരാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി എത്ര പാവപ്പെട്ടവർ പുതിയതായി റേഷൻ കാർഡിനെ അപേക്ഷിച്ചാലും ആദ്യം ലഭിക്കുക വെള്ള പ്രേക്ഷകരായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/YHLploxF6yI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *