ഭഗവതിയുടെ വരത്ത്‌ പോക്കുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയുടെയും വരുത്തുപോക്ക് ഉണ്ടോ എങ്ങനെ അറിയുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ വരുത്തുപോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ കാര്യമെല്ലാം വരുത്തുപോക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭഗവതിയുടെ വരുത്തുപോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

   

അത് ചില നിമിത്തങ്ങൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം വരുത്തുപോക്കുകളും സുഖം ആകണമെന്നില്ല ശുഭമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉയർച്ചയും ജീവിതവിജയവും വന്നുചേരുന്നതാണ് അതേസമയം അശൂർ നിമിത്തങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ .

ഇനി ഒന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ നാശമായിട്ട് വന്നു ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വരുത്തുപോക്ക് ഉള്ള വീടുകളിൽ കാണുന്ന ശുഭ നിമിത്തങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *