ഭദ്രകാളി ദേവി ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കുന്ന അത്ഭുതം! നേരിൽ കാണണോ???

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യമാ കാലങ്ങളിൽ ദ്രാവിതരുടെയും പിന്നീട് ശാക്തരുടെയും കാലക്രമേണ ഹൈന്ദവരുടെയും ആരാധന മൂർത്തിയായിട്ടാണ് കാളി അഥവാ ഭദ്രകാളി ദേവി എന്നു പറയുന്നത് കാളി എന്നാൽ കാണുന്ന രാത്രികാലത്തെയും അഥവാ സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാരുണ്യം ഉള്ളവൾ എന്ന് പല രീതിയിലും വിശേഷിപ്പിച്ച കാണാറുണ്ട് ഭദ്രമായിയും കാലത്തെ നൽകുന്നവളാണ് .

   

ദേവി മംഗളകരമായ കാലത്തെയും നൽകുന്നതാണ് ദേവി എന്നതാണ് ഭദ്രകാളി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസികൾ ദേവി ആധിപരശക്തിയുടെ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാവങ്ങളിൽ ഒന്നായി കാളിയെ കണക്കാക്കുന്നു ദേവിയുടെ രൗദ്രഭാവമാണ് ഭദ്രകാളി എന്ന നഗ്നതയെയും ഇല്ലാതാക്കി ജ്ഞാനം ചൊരിഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപാലിക്കാൻ ആയിട്ടാണ് ഭദ്രകാളി ചെന്നിട്ടുള്ളത് കാളി ദേവിയുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ദിവസവും ലഭിക്കുന്ന ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു വൈകുന്നേരം നാമജപത്തോടെയും.

ദേവി ക്ഷേത്രം ദർശനം നടത്തിയും പൂജ തൊഴുതാൻ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം ലളിതാസഹസ്രനാമം ജപിക്കാവുന്നതാണ് തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെയുള്ള ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന ദേവിയും ഒരിക്കലും കേൾക്കാതെ ഇരിക്കുകയില്ല ജീവിതത്തിലെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ അമ്മയുടെയും കരുതൽ എന്ന പോലെയും ദേവി ഭക്തനെയും പ്രാപ്തനാക്കുന്നതാണ് ദിവസവും സന്ധ്യക്കേം ദേവിയുടെയും മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത്.

ഇതിലൂടെ സർവൈശ്വര്യങ്ങളും കുടുംബശ്രീ വർദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു കാളി ദേവിയുടെ മന്ത്രം നിത്യവും ജപിക്കുന്നതും അത്യുത്തമം തന്നെയാണ് ഈ മന്ത്രം ഇപ്രകാരം ആകുന്നു കാളി കാളി മഹാകാളി ഭദ്രകാളി നമോസ്തുതേയും കുലം ജാം കുലധർമ്മം മാഞ്ചാബാലയ ബാലയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *