വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവർ സമ്പന്നരാകാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം മാർച്ച് മാസം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാർച്ച് 13 വരെ ആദ്യത്തെ കുംഭം രാശിയിലും തുടർന്ന് മീനം രാശിയിലും സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ചതയം പൂരുരുട്ടാതിയും ഉത്രട്ടാതിയും ഞാറ്റുവേലകൾ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഉണ്ട് മാർച്ച് 10നാണ് അമാവാസി വരുന്നത് മാർച്ചിയം 25 വെളുത്ത വാവും വരും മാർച്ച് ഏഴിനെ ബുദ്ധൻ മീനത്തിലും 25 മേടത്തിലും സംഘർമിക്കുന്നത് ആകുന്നു വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരുന്നതും ആണ്.

   

സൂര്യൻ മാർച്ച് 14നേയും മീനം രാശിയിലേക്ക് കടക്കും മീനം രാശിയിൽ രേവതി നക്ഷത്രത്തിന്റെയും മൂന്നാം പാദത്തിലും ആണ് ഏതു കന്യ രാശിയിൽ ചിത്തിര നക്ഷത്രത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നതാകുന്നു മാർച്ച് 6 മുതൽ കേതുവും അത്തം നാളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക ഈ ഗ്രഹനിലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മാർച്ച് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ ഭാഗ്യം സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച എന്നിവ കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *