വിഷുവിന് മുൻപായി ഈ വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളയാൻ മറക്കല്ലേ.. പണവരവിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷുകാലത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു വിഷക്കാലകം കൂടിയും മറ്റൊരു വിഷുപ്പിറവി കൂടിയേയും കടന്നുവരാൻ പോവുകയാണ് ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതിയാണ് വിഷു എന്നു പറയുന്നത് ഈ വിഷുവിനെ മുന്നോടിയായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് .

   

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷു എന്നു പറയുന്നത് ഒരു പൊതുവിരവിയാണ് ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വിഷയിലേക്ക് വിഷു ബലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി വമിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞുകൊണ്ട്.

ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം വിഷുവിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെക്കാൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ വിഷു ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷു പുലരിക്ക് മുൻപായിട്ട് വിഷുവിന്റെ മുൻപ് അന്ന് കളി കാണുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും ഈ വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *