ആയുർവേദ മെഡിസിൻ നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലേക്ക് താലൂക്കൊടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം 👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരത്തിന്റെ പ്രധാന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് പേജ് കാണുന്നവർ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്.

   

ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഖാദി അംഗീകാരമുള്ള ആയുർവേദ മെഡിസിൻ നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലേക്ക് അഡ്മിനിസ്ട് ഓഫീസർ കേരളത്തിലെയും എല്ലാ താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/MihRNnnZywc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *