എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത നോട്ട് മാറ്റാൻ ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം

നമസ്കാരമെന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കാനറ ബാഗിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് മജീഷ്യൻ ആർ കെ മലയത്ത് തന്റെ അനുഭവം തുറന്നു പറയുന്നു എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത നോട്ട് മാറ്റാൻ ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എല്ലാവരും ഇതൊന്നു കേട്ടിരിക്കേണ്ടത്.

   

തന്നെയാണ് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസക്ക് ത*** നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും മാറില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *