ജോലി തേടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ….. മികച്ച ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും… 👇👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഉടനെ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്…. ഗ്രീൻസ്റെപ്സ് പഠന യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ പ്ലസ് ടു മുൻ പരിചയം ആവശ്യമില്ല പാക്കിങ് ലോഡിങ് ബില്ലിംഗ് ഹെല്പ്പർ ഡെലിവറി AGE : 18 TO 25.

   

ഗേൾസിനെ ബോയ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാലറി 15000 രൂപ മുതൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കമഡേഷൻ ഫ്രീ…… കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരമുള്ളIGMF ലേക്ക് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് പാക്കിംഗ് ഹെൽപ്പർ അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനേജർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജർ.

യോഗ്യത എട്ടു മുതൽ പ്രായപരിധി 18 വയസ്സ് മുതൽ 30 വയസ്സുവരെ ശമ്പളം 18,000 തൊട്ടിരുത്തി അയ്യായിരം വരെ താമസം ഉണ്ടായിരിക്കും ജോലിയിൽ മുൻപരിചയം ആവശ്യമില്ല.. ജൂലിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/V6s0MkNMgjc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *