ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അവസരം👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനം നേരിടുന്ന നിയമത്തിലൂടെ യുവാക്കൾക്ക് ജോലി നേടാം വിദ്യഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രശ്നമല്ല 18നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം വയസ്സ് വരുന്നത് സാലറി 12000 മുതൽ 22000 വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ് താമസവും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

   

https://youtu.be/KffDyDB6lQU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *