ഇങ്ങനെയും ജീവികളുണ്ടോ ?!😱

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ സസ്യങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അതിന്റെതായ ജനിതകഘടനയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ഈ ജനിതക ഘടനയിൽ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിക്ക് ഒരു തലയ്ക്കു പകരം രണ്ടു തല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ജനിതകമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് .

   

എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ വിജനമായ രീതിയിൽ ബ്യൂട്ടീഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില ജീവികളെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയൊന്ന് പൂച്ചകളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വളരെ ചുരുക്കം ആയിരിക്കും കാരണം അത്രയും ഓമനത്തമുള്ളവയാണ് എന്ന് 2012 ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ച ഒരു പൂച്ചയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *