കറ്റാർവാഴ വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത്‌ വളർത്തിയാൽ… അതി സമ്പന്നയോഗവും ഭാഗ്യവും വീട് തേടി വരും!!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ നെല്ലും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നൽകുന്ന വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഇത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് നേരെമറിച്ച് നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

   

വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റിവിറ്റിയും നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഉണ്ടാകുന്നു ഇനിയും ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെയും രോഗങ്ങൾ ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പാച്ചിലവുകൾ എന്നിവ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല വാസ്തുവിദ്യകളും ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ് കറ്റാർവാഴ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വളരെ കൂടുതൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് കറ്റാർവാഴ ഇതിന് കുറച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനെയും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *