കേരളത്തിൽ ഉടനീളം തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് എസ് എം തൊഴിൽ അവസരം ഒരുക്കുന്നു 👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് എസ്എം തൊഴിൽ അവസരം ഒഴുക്കുന്ന 15 ദിവസത്തെ സൗജന്യ പരിശീലനം വയസ്സ് 35 താഴെ…….. തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുണ്ട് ചരക്ക് കപ്പലുകളിലേക്കും.

   

കണ്ടെയ്നർ കപ്പിലകളിലേക്കും അർജന്റീന സിഡിസി ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും അവസരം പ്രായം വേഗത 18 മുതൽ 28 വരെ കോളിഫിക്കേഷൻ ബിരുദം ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർമാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ താഴെയില്ലെങ്കിലും ചെയ്യുക👇👇👇.

https://youtu.be/WJAcDrCC56Y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *