അക്ഷയതൃതീയ ഈ 2 വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കു… വർഷം മുഴുവനും സമ്പത്ത് വന്ന നിറയും….

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മെയ് പത്താം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച അക്ഷയതൃതീയ ആണും അക്ഷയതൃതീയ എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാലക്ഷ്മി മഹാവിഷ്ണുവിനെയും ഒന്നിച്ച് പൂത്തുകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് അക്ഷയതൃതീയ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അക്ഷയമായിട്ടിരിക്കും എന്നാണ് അത് ഒരിക്കലും ഷെയിക്കില്ല എന്നാണ് .

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അക്ഷയതൃതീയ ദിവസം ദാനം ചെയ്യുന്നത് വഴിയും ആധാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നു പറയുന്നതിന്റെ കാരണവും ഈ അക്ഷയതൃതീയ ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മഹാലക്ഷ്മി വരുന്നതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും .

ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ ലക്ഷ്മിദേവി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മുഖ്യമായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ട മൂന്ന് വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *