അക്ഷയതൃതീയ ദിവസം സ്വർണം വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ഈ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ മറക്കല്ലേ…,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വൈശാഖ് മാസത്തിൽ വരുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ദിവസം മുഹൂർത്തം നോക്കാതെയും ഏതു ശുഭകാര്യവും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതായി ദിവസം ആ ദിവസത്തെയും അക്ഷയതൃതീയ എന്ന് നാം വിളിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നെ ദിവസം പരശുരാമ ജയന്തി കൂടിയാകുന്നു ഇതിനാൽ തന്നെ നാം മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട .

   

ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന് വൈശാഖം മാസത്തിലെ ശുക്ല പക്ഷത്തിലെയും തൃതീയ നാളിലാണ് അക്ഷയതൃതീയ വരുന്നത് ഈ വർഷത്തെയും അക്ഷയതൃതീയ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വരുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് അതിനാൽ തന്നെയും അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ദിവസം എന്ന് തന്നെ പരാമർശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ലക്ഷ്മി ദേവികയും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദിവസമാകുന്നു എന്നെ ദിവസം തന്നെയാണ് വൈശാഖ് മാസത്തിലെയും 38 വെള്ളിയാഴ്ച ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *