ടീച്ചർ ഒരു സംഭവം തന്നെ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്കൂളിൽ വലിയൊരു ആഘോഷം തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം പണ്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്നവർക്കിടയിൽ ഒന്നുകൂടി ഇരിക്കുക അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായതുപോലെ തോന്നും.

   

അന്നത്തെ ഒക്കൾ പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ദിവസം പുറത്തുവരും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തമാശ രൂപത്തിൽ പറയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അലുമിനിയം പ്രോഗ്രാമിൽ മുമ്പുണ്ടായ തന്റെ ഫീലിംഗ്സ് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അവിടെ അനുഭവങ്ങളും തമാശകളും ആഗ്രഹങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ വളരെ ഓപ്പണയും മനസ്സിൽ തുറന്നു സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഈ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർദ്ദിച്ചു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *