ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ മുതല

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സെക്കന്റുകളുടെ ദൈർഘ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പിന്നീട് മറിഞ്ഞു പോകുന്ന പല സാങ്കല്പിക ജീവികളെയും കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നഴ്സ് മോണിസ്റ്ററും ഡ്രാഗിനെയും തുടങ്ങിയും യദിവരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ പട്ടികയിലെയും ഒരു ജീവി പോലും ഇതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്നതായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി തെളിവുകൾ എല്ലാം എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിലുള്ള.

   

അല്ലെങ്കിൽ സമീപ കാലം വരെ ജീവിച്ചതിന് തെളിവുകളുള്ള ഒരു ഭീമൻ ജീവികൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഗുസ്തിയുവ് എന്ന ആഫ്രിക്കൻ മുതലാ ഒരു മുതലയ്ക്കാണോ ഇത്ര ബെ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പറയാം ആറ് മീറ്റർ വരെ നീളമാണ് ഈ രാക്ഷസമുദ്ര ഉള്ളത് ഇതുവരെ കൊന്നതി മുന്നൂറിലധികം മനുഷ്യരെയാണ് കന്നുകാലികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള .

ജീവികളുടെ കണക്ക് വേറെ ചിലരുടെ വർണ്ണനാം ഈ നിറം ചുവപ്പ് ചിലർക്ക് അത് മഞ്ഞ ഒരിക്കൽ തടാക തീരത്ത് വേട്ടയിൽ കൊന്നുതിന്നത് ഏഴ് പേരെ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ഈ രാക്ഷസ മുതലയുടെ ശരീരത്തിൽ പച്ചപ്പുല്ല് പോലും മുളച്ചിരുന്നു ഇത്രയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *