പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 രൂപ കിട്ടുന്നവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കൂ…അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 6 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കുറച്ചു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആറോളം വരുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 രൂപ കിസാൻ സമ്മാന നിധി വാങ്ങുന്ന കർഷകർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവരിൽ ഈ കെ വൈ സി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ളവർക്ക് മാർച്ച് മാസം 31 തീയതി വരെയാണ് സമയം ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം.

   

തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കിയിട്ടും ഈ ധനസഹായം എത്താതെ ഇരിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആധാറ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സീഡിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് മാർച്ച് മാസം 31 വരെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുക.

വഴി ഇവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതോടൊപ്പം തനിക്ക് സമ്മാനം നിധിയും അർഹതയുള്ള എല്ലാ കർഷകർക്കും ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/PyaBlGj4S4g

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *