ആട് വളർത്തലിന് 1 ലക്ഷം രൂപവരെ ധനസഹായം.തിരിച്ചടവ് വേണ്ട.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വളർത്തലിനെയും പദ്ധതിയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് സർക്കാർ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആട് വളർത്തലിനെ മാത്രം എല്ലാം കന്നുകാലി വളർത്തലിനും ആളുകൾക്കും അതുപോലെതന്നെ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും അതേപോലെ കോഴി വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്കും എല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്ന.

   

ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത് ഫോർമേഷൻ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ശേഷം മാത്രം കാണുക അതേപോലെ നമ്മുടെ പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് നേരെ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് .

ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു 25000 രൂപ ആടുവളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അടിയിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ വളരെ മോശമായ കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ പദ്ധതി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *