തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം!4 ദൈവ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തൊടു! നിങ്ങളെപ്പറ്റി രഹസ്യങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോളൂ!

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് തൊടുകുറിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില രഹസ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില രഹസ്യങ്ങൾ അതായത് ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും 4 വ്യത്യസ്ത സ്വരൂപത്തിലുള്ള അതായത് നാല് വ്യത്യസ്ത ബാലസരൂപത്തിലുള്ള ദേവി ദേവന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

പരമശിവൻ ഭഗവാന്റെ മഹാദേവന്റെ സർവ്വശക്തന്റെ ആ ഒരു ബാൽസ്വരൂപത്തിലുള്ള ചിത്രമാണ് ശിവഭഗവാന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആലിലയിൽ ശൈകുന്ന ആലീല കണ്ണന്റെ മനോഹരമായചിത്രമാണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ ബാലസരൂപത്തിലുള്ള വളരെ മനോഹരമായ കാർത്തികേ ഒരു ചിത്രമാണ് നാലാമത്തെതും അവസാനത്തേതും എന്ന് പറയുന്നത്.

ആദി പരാശക്തി അമ്മ മഹാമായ സർവ്വശക്തയുടെ ബാലസരൂപത്തിലുള്ള ബാലസരൂപണിയായ ദേവിയുടെ ചിത്രമാണ് നാലാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലു ചിത്രങ്ങളിലേക്കും മാറി ഒന്നു മാറി നോക്കേണ്ടതാണ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വല്ലാതെ കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിക്കുന്നത് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ആ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ മനസ്സിൽ ഒന്നോർക്കുക .

നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികവും ആകർഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്ന ആ ഒരു ദൈവ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് ആ ഒരു ചിത്രം മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *