മനസ്സ് വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണനാമം ഒന്നും ജപിച്ചു നോക്കൂ. ഭഗവാൻ വരും കൂട്ടിന്!

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകജന ബാലകനാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തരെ സ്വന്തം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നാഥനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കൈവിടാതെ എന്നും അനുഗ്രഹം നൽകി ആശിർവദിക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഏതു സങ്കട കടലിൽ കടന്നു വിളിച്ചാലും.

   

ഏതു സങ്കടത്തിന്റെ കടലിൽ മുങ്ങിത്താഴം പൊളിച്ചാലും സന്തോഷത്തിന്റെ തിരമാലകൾ കൊണ്ടുവന്നു മോഡി ഭക്തരെ കാത്തു രക്ഷിക്കുന്ന ലോകനാഥനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോലും വന്ന ഭഗവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് സ്വന്തം രൂപത്തിൽ പലപല രൂപത്തിൽ പല പല വ്യക്തികളുടെ രൂപത്തിൽ പല ജീവികളുടെ രൂപത്തിൽ ഒക്കെ വന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പല സംഘടന ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സഹായിക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

അനുഭവസ്ഥർ ആയിരക്കണക്കിനാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അത്രത്തുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എത്രപേർ കൊണ്ട് എന്ന് അറിയാം അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വായിച്ച് കഴിയാൻ അറിയുന്നതാണ് .

ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വായിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സ് ഒന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സുനിറുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചാൽ ഭഗവാൻ വന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *