കാളി ദേവിയോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കരുതേ…

കാളി ദേവിയെ ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് അറിയാം ദേവി ആശ്രതവത്സലയാകുന്നു തന്റെ ഭക്തരുടെ അടുത്തേക്കെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഹായിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ദേവി എത്തുന്നതാണ് ദേവി അമ്മയാണ് ഉഗ്രരരൂപണി ആണെങ്കിലും തന്റെ ഭക്തരെ ഏവരെയും എപ്രകാരം ഒരു അമ്മ പരിപാലിക്കുന്നുവോ അതേപോലെതന്നെ ഭക്തർക്ക് സ്നേഹവും പരിപാലനവും സംരക്ഷണവും നൽകുന്ന വരാശക്തി തന്നെയാണ് കാളി ദേവി കാളീദേവിയിൽ നിന്നും പ്രകൃതി ഉത്ഭവിച്ചു എന്നും.

   

അതിനാൽ ലോകത്തെ തന്നെ ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കുന്നതുപോലെ ദേവി പരിപാലിക്കുന്നതാണ് തന്റെ ഭക്തർ അതിനാൽ സ്നേഹത്തോടെ ദേവിയെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിനാൽ ഇന്നും കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളിലും കുല ദേവകളിലും കാളി ദേവിയാണ് കൂടുതലായും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് വാസ്തവം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ ഭക്തർക്ക് സംരക്ഷണവും അഭയവും നൽകുന്ന ഭക്തരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയാണ് ദേവി.

ഏതു ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ദേവി തന്റെ ഭക്തരോട് തന്നെ കാണുന്നതാണ് ചില തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അചഞ്ചല ഭക്തിയോടെ അമ്മയെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നില്ല ഇതാണ് വാസ്തവം ദേവിയെ എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം കാളി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ മാത്രം ആരാധിക്കുക.

അല്ലാത്തപക്ഷം ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഫലം ലഭിക്കുകയോ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതോ അല്ല ദേവി ആശ്രതവത്സയാണ് എങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരത്തിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം ലഭിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ദീർഘനാളത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപ്തമാകു ദേവിയെ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ആരാധിച്ചതും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പറയുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *