ഈ പത്തു മരങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളർത്തിയാൽ 8ന്റെ പണി കിട്ടും. സൂക്ഷിച്ചാൽ നന്ന്

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതിലിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വളർത്താൻ പാടില്ലാത്ത ചില വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ ശാസ്ത്രീയ പരമായി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിനെ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവയാണ് കൂടാതെ മണ്ണ് പലതരത്തിൽ വിഷാംശം നിറഞ്ഞതും മലിനമാക്കുന്നതുമാണ് .

   

അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരങ്ങൾ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരുന്ന മരങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയസം ജ്യോതിഷപരമായിട്ടും വാസ്തുപരമായിട്ടും ഒക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദോഷങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കടബാധ്യതകൾ ഒഴിയുകയില്ല സാമ്പത്തിക പരാനീനത തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ധനം വരായിക പല ബിസിനസ് ജോലിയിൽ ഒക്കെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് എത്തിയതിനു ശേഷം തട്ടിത്തെറിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പരാജയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യക്കേടുകൾ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ചില വൃക്ഷങ്ങൾഅല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പാടില്ലാത്ത ചില വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്ഞാനിന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഏതൊക്കെ വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് എന്നു പറയുന്നത് നാരകമാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നാരകം വളർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വീടിന്റെ മുൻവശം ഒരു കാരണവശാലും നാരകം വളർത്താൻ പാടുള്ളതല്ല അവിടെ മുടിയും എന്നാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട മരങ്ങളാണ് അത്തി ഇത്തി അരയാൽ പേരാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മരങ്ങളും യാതൊരു കാരണവശാലും വീടിന്റെ പരിസരത്ത് നമ്മൾ വളർത്താൻ പാടുള്ളതല്ല.

അതു വളർത്താനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വേറെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീട്ടിലോ വീടിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പരിസരങ്ങളിലോ അത് വളർത്താൻ പാടുള്ളതല്ല ഇതിന്റെ ബോൺസായി പോലും വാങ്ങിച്ചു വളർത്തുന്നവർ ഉണ്ട് അതുപോലും നെഗറ്റീവ് ആണ് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് പന പനമരം യാതൊരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന ഒരു മരമാണ് പന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന അലങ്കാര പന ആയാലും സാധാരണ പന ആയാലും വളർത്താൻ പാടുള്ളതല്ല അതുപോലെതന്നെയാണ് പഞ്ഞി മരം പഞ്ഞിമലവും നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസ്ഥിത്തരങ്ങളിൽ വളർത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു മരം കൂടിയാണ് കാഞ്ഞിരം കാഞ്ഞിരവും ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണ് വിഷം ആക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കാഞ്ഞിരം നമ്മുടെ വീട്ടു പരിസരത്ത് വളർത്താൻ പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *