ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ? ഗുരുവായൂരപ്പൻ കൂടെയുണ്ട്!

നമസ്കാരം മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്താണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്റെ ഭക്തരെ വിവിധ രൂപത്തിൽ അടുത്തുവന്ന ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർക്ക് അതിനാൽ ധാരാളം അത്തരം അത്ഭുത കഥകളെ പറ്റി പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയിലൂടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർ അതിനാൽ തങ്ങളുടെ ഭഗവാനെ സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

   

ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളിലൂടെ .ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതാരംഭം മുതൽ ജീവിത അവസാനം വരെ ഭഗവാനോട് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തി അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഭൂമിയിലെ വൈകുണ്ഡങ്ങളിൽ നന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു നാൾക്ക് നാളെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചൈതന്യം വർദ്ധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ ജാതി മത ഭേദമെന്ന വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗുരുവായൂരപ്പൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻപ് വിശദമായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള ഭക്തർക്ക് ശരീരത്തിൽ ചില ചിഹ്നങ്ങൾ തെളിയുന്നതാണ്.

പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ളം കയ്യിലാണ് ഈ ചിനം തെളിയുന്നത് ഈ ചിഹ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ചിലരുടെ കൈയിലെ ഹൃദയ രേഖയിൽ ഒരു ചെറിയ ത്രികോണം കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ചിന്നത്തെ കൈ രേഖ ശസ്ത്രപ്രകാരം താമരയുടെ ചിഹ്നമായി തീർക്കപ്പെടുന്നു ഇത്തരം ചിഹ്നം അപൂർവ്വം വ്യക്തികളിൽ കൈകളിൽ തെളിയുന്നവയാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ കൈകളിൽ തെളിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം ചിഹ്നം കൈപ്പത്തിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വളരെ ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു വ്യക്തികൾ ആത്മീയപരമായ വലിയ ജ്ഞാനം ഉള്ളവരും മറ്റുള്ളവർക്കും മുൻപിൽ ഒരു നേതൃസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നവരും ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *