കരൾ ക്ലീൻ ആകാൻ നമ്മൾ രാവിലെ കുടിക്കുന്ന ചായയ്യോ? കരളിന്റെ ആരോഗ്യം 10 ഇരട്ടിയാകും!

ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റായിട്ടുള്ള ഓർഗനണ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ എന്നു പറയുന്നത് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് .

   

അതായത് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ആയി വരുന്ന ഒരു സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവയവമാണ് ഹാർട്ട് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതുവരെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട്‌ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന ജിമ്മ് വർക്ക് ഔട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് മസിൽ പെരിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോങ്ങ് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാറ്റും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങ് ആണ്.

സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർട്ടിന്റെ മകൾ സ്ട്രോങ്ങ് ആണെങ്കിലും അവസാനം അവസാനം തീരേണ്ട ഒരു അവയവമാണ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയില്ലേ അടിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവയവമാണ് ഹാർട്ട് അതേപോലെതന്നെ ഒരു അവയവമാണ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിവറും ഹാർട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയാൽ മാത്രമേ ഈ അവയവങ്ങളാണ്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആയുസ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലിവർ പണി തന്നാൽ ലൈസിൽഡിസിസ്കൾ എല്ലാം പണി തുടങ്ങും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആട്ടിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഹാർട്ടിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ആകുഉം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *