ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ? ഭാഗ്യം ചെയ്തവർ!

മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പൂർണാവതാരം എന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുഞ്ഞായും കുട്ടിയായും ബാലനായും യൗവന കാലത്തിലെ പുരുഷനായും എല്ലാ രീതിയിലും ഭക്തർ ആരാധിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഓരോരുത്തർക്കും തന്റെ കുട്ടിയായും സുഹൃത്തായും കൂടാതെയും സഹോദരനെ പോലെയും ഭഗവാൻ അവരുടെ മനസ്സിൽ വിളയാടുന്നതാണ് .

   

ഇത്തരത്തിൽ ജീവിത അവസാനം വരെ പല രീതിയിൽ തന്നെ ഭക്തർക്കൊപ്പം ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പലയിടത്തുമുണ്ട് എന്നാൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെയും ചൈതന്യം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാവും ഏവരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതും നാൾക്ക് നാൾ ഭക്തർ ഇരട്ടിക്കുകയും ഗുരുവായൂർ തന്നെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി പല അത്ഭുത ലീലകളും ഇന്നും ആടുന്നതും സ്വപ്നങ്ങൾ ഏവരും കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെയും സ്വപ്നം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് .

ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാകുന്നു എല്ലാ ഭക്തർക്കും ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യം എല്ലാം ഭഗവാനെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നത് എന്നാൽ തന്നെ പ്രിയ ഭക്തർക്ക് ചില സൂചനകൾ നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവർക്ക് സ്വപ്നദർശനം നൽകുന്നതാണ് ഈ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ബഹുമാനം നൽകുന്നത് സൂചനകളാകുന്നതും ചില സൂചനകൾ വരുന്ന ആപത്തിനെ കുറിച്ചും ചില സൂചനകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വന്നുചേരുന്ന ശുഭസൂചനകളെ ഓടിച്ചുമാകുന്നു .

ആയതിനാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് വിഭിന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗുരുവായൂരപ്പന് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞു ബാലന്റെ രൂപത്തിൽ അഥവാ ശൈശവ രൂപത്തിൽ ചിലർ സ്വപ്നം കാണുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു സ്വപ്നമാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *