ശ്രീകൃഷ്ണവിഗ്രഹം വീട്ടിൽ വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്! തെറ്റിക്കരുതേ… ഇരട്ടി ദോഷം കിട്ടും!

സ്നേഹത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകജനപാലകനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നും സമർപ്പിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യാനായിട്ട് വെളിപാടിന് പോലും കൈയിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ കൃഷ്ണ എന്റെ ഭഗവാനെ എന്നു പറഞ്ഞ് മനസ്സിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോലും വന്ന സഹായിക്കുന്ന ദേവനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കടുത്ത ഭക്തർ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തൂ എത്രത്തോളം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് വിഷു പോലെയുള്ള വിശിഷ്ടാ അവസരവേലകളിൽ നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളും നമ്മൾ വിഗ്രഹം എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആണ് .

നിത്യവും ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിനു മുന്നിൽ വിളക്കു കൊളുത്തുന്ന ചില്ലറ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചിത്രങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചിത്രങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ തന്നെ കേരളക്കരയിൽ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്രത്തോളം നമ്മളുമായി ചേർന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ജീവിതവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരാളെ നിൽക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ.

ഈ ചിത്രങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നത് ഏറ്റവുംകൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ വാസ്തുപ്രകാരം ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ദിശയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ദിശയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് എവിടേക്ക് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ദോഷമായിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗുണമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *