പരമശിവൻ കാണിച്ചുതരുന്ന ഈ 12 ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ?മരണം അടുത്തു!

ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു പുറങ്ങളാണ് ജനനവും മരണവും എന്നു പറയുന്നത് ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരിച്ചേ മതിയാകൂ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാരം 84 ലക്ഷം ആത്മാക്കളിൽ നിന്നും ഒരു ആത്മാവിന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യശരീരം ലഭിക്കുന്നത് അത്ര മഹത്തായ ഒരു ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം ഈ ജനനം മരണചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിൽ ഏതെല്ലാം കഷ്ടതകൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നോ ഇനി ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുമെന്നോ ആർക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

   

അതിനാൽ ഈ മനുഷ്യജന്മമെങ്കിലും സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് മോക്ഷം ലഭിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ഓരോരുത്തരെയും ചെയ്യേണ്ട അനിവാര്യമായ കാര്യം മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടുമിക്കവരും വായിക്കുന്നു അതിന് താൻ അടുത്തൊന്നും മരിക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകുന്നു ഏവരിലും അതിനാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവപുരാണത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ പാർവതി ദേവി മഹാദേവനോട് ഒരാൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാം.

എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പരമശിവൻ പാർവതി ദേവിയോട് മരണം പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നും മരണത്തിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നു എന്നും പാർവതി ദേവിയോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പരമശിവൻ ശിവപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരണത്തിനും മുൻപായി കാണുന്ന 12 ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം .

മരണത്തിന് ആറുമാസം മുന്നേ മുതൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാഭി ചക്രം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അതിനാൽ പലതരത്തിലും ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു കൂടാതെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുകയും ഊർജ്ജം കുറയുന്നതുപോലെയും അനുഭവിക്കുക പെടുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *