നാലിൽ ഒന്നു തൊടു വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ? ഇല്ലയോ?നോകാം

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം ആയീ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിനു മുൻപും തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ബലബത്തായിട്ടും ശരിയായിട്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് കമന്റിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും എന്‍റടുത്ത് കുറെ ആൾക്കാരുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് തൊടുകുറി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്.

   

അതായത് ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് വ്യത്യസ്ത പക്ഷികളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നിങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ 4 നമ്പറിട്ട് നാലു വ്യത്യസ്ത പക്ഷികളെ ദൈവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട നാല് വ്യത്യസ്ത നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷികളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് മുങ്ങയാണ് മോങ്ങ എന്നു പറഞ്ഞത് മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വാഹനമാണ് അപ്പോൾ മോങ്ങിയാണ് നമുക്ക് ഒന്നാം നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്ന ഗരുഡ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പരുന്താണ് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ വാഹനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്താണ് രണ്ടാം നമ്പറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

. മൂന്നാമത്തെത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പനാണ് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുള്ള ഉപ്പനാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് കാണുന്നത് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട പക്ഷിയാണ് നാലാമത്തേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ ഓമനിച്ചു വളർത്തുന്ന പച്ച തത്തയാണ് നാലാമത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നാലു പക്ഷികൾ ഒന്നാമതേത് മൂങ്ങ രണ്ടാമത്തേത് പരുന്ത് മൂന്നാമത്തേത് ഉപ്പൻ നാലാമത്തെ പച്ച തത്ത. ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിലേക്കും മാറിമാറി നോക്കുന്നു നോക്കുക.

ഒന്നിൽ നിന്നും മാറി മാറി നാലു പക്ഷികളെയും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ നാല് പക്ഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും മനസ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷിയെ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ മനസ്സിനെ വിശ്വസിക്കുക ഒരു പരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് ആരും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി പൂർണ്ണമായും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രഹമാക്കി ആ നാലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ച ആ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ അല്ലേ.

ഇപ്പോ നിങ്ങടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹം നീങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് കാലമായി മനസ്സിൽ ഓമനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം അത് എന്തുമാകാം എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടക്കണമെന്നായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു ലഭിക്കുന്നതായിരിക്ക എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ള ആരിഷ്ടം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ നാല് പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയ ആ പക്ഷിയെ മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *