ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഈ നാമം ഒന്നു ജപിച്ചു നോക്കൂ! ജീവിതം മാറിമറയും! കാരണം അറിയണോ?

കലിയുഗത്തിലെ ശക്തരായ ദേവതകളിൽ ഒരു ദേവതയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിരഞ്ജീവിയായ ഭഗവാൻ കാലചക്രത്തിന് അതീതമായി വസിക്കുന്നു അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതാണ് ചിരംജീവിയായ ഭഗവാൻ എന്നും വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടിയെത്തുന്നതും ആണ് ഭഗവാനെ അഷ്ട സിദ്ധിയും നവസിദ്ധിയും അനുഗ്രഹമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം.

   

കൂടാതെ തന്നെ പ്രഭുവായ ശ്രീരാം സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്താലും തന്റെ ഭക്തരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ മാറ്റുന്നതാണ് പരമശിവന്റെ രുദ്രാവതാരമാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം രാമനാമം എവിടെ ജപിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഹനുമാൻ സ്വാമി എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നും രാമായണം പാരായണം ഭഗവാൻ അടുത്തിരുന്നു കേൾക്കുമോ എന്നും ആണ് വിശ്വാസം കലിയുഗ അവസനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വരവിനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം .

ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അനേക മന്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈയൊരു നാമം നിത്യവും ഉച്ചരിച്ചാൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഈ നാമം ഏതാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാന്റെ അതിവിശേഷമായ 12 പേരുകൾ നാം നിത്യവും പറയുന്നത് തന്നെ അതി വിശേഷണം ആകുന്നു .

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിത്യവും ഈ പേരുകൾ ഓർക്കുന്ന അതിലൂടെ പോലും ആയുസ്സ് വർദ്ധിക്കും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വന്നുചേരും കൂടാതെ 11 തവണ ഈ പേരുകൾ നാം പറയുകയാണ് എങ്കിൽ രോഗശാന്തിയാണ് ഫലമായി ലഭിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *