നല്ല കാലം വരാൻ പരമശിവൻ കാണിച്ചുതരുന്ന 5 ലക്ഷണങ്ങൾ! നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ?

ഓം:നമശിവായ ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ജഗത്തിന്റെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും സകലം നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സകല രാശികളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ദേവനാണ് മഹാദേവൻ മഹാദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങളില്ല നടക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് പറയാറ് ഒരു അല്പം ജലം സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും കയ്യിലുള്ള ചെറിയ പുഷ്പം സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും അത് സ്വീകരിച്ച് പൂർണ്ണമായും അനുഗ്രഹിച്ച് കനിഞ്ഞ് തരുന്ന ദേവനാണ് മഹാദേവൻ.

   

ഭഗവാന്റെ വഴിപാടുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ വസ്തുക്കളെക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ഭഗവാനോടുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം അതിനാണ് എപ്പോഴും വലിയ വില ഉള്ളത് എന്നു പറയുന്നത് ഇത്രത്തോളം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവനാണ് മഹാദേവൻ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് കഠിന പരീക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

മഹാദേവനെ ആരൊക്കെ ഭജിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഭഗവാൻ എടുത്ത ഉടനെ എല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് എല്ലാ ശിവ ഭക്തർക്കും ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നു പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്.

ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അധികം വൈകാതെ വലിയൊരു നല്ല സമയം വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സർവൈശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടിയുള്ള ഒരു വലിയ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ജീവിതം നിങ്ങൾക്കായി ഉടനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *