ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാട് നടത്തി നോക്കൂ! സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വന്നുനിറയും

ഓം: നമശിവായ ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ ശിവ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ തീരാത്ത ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ ഏതൊരു ദുർഘടമായ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

   

ശിവഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി ശിവ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി നമ്മൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വഴിപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പോയി കണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമം പറഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല വഴിപാട് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് എങ്ങനെയായാലും ഒരു ശിവക്ഷേത്രം എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായും ജഗത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ.

ഭഗവാന്റെ പ്രീതി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം എന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസാധ്യമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല അതിനെ നമ്മൾ അപ്പപ്പോ ഭഗവാനെ പോയി കണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ മേൽ പതിക്കുന്നതും ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് വഴിപാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത്.

അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഏതുതരത്തിലുള്ള വഴിപാടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഭഗവാനെ എന്തു വഴിപാടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *