ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ള പൂജ മുറിയിൽ കാണുന്ന 5 ലക്ഷണങ്ങൾ! ഈ വീട്ടുകാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ!

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പൂജാമുറിയിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ വരവ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചില സൂചനയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടമാണ് വീടിന്റെ പൂജ മാറി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇടം അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഇടം എന്നു പറയുന്നത്.

   

ചിലപ്പോൾ വീടുകളിൽ പൂജാമുറി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകം തന്നെ ഒരു ഇടം തന്നെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ഇതുതന്നെയായാലും ഈ പ്രത്യേക ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതരം ഇടം വളരെയധികം ദൈവികമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് കാരണം നിലവിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തി ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ട ദേവി ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുക വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ ഈശ്വരാധീനമൊന്നു നിറയുകയും ഭഗവാന്റെ കൃപകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണമായി നന്മയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഈ പറയുന്ന പൂജാമുറിയിൽ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ വെച്ച് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുതന്നെയായാലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലമായിട്ട് ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യം വന്നുനിറയുന്നതാണ്.

പക്ഷേ അത് എല്ലാ പൂജ മുറികളിലും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആഴം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സമർപ്പണം അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും പൂജാമുറിയിൽ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരന്റെ ആ ഒരു വരവ് പൂജാമുറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *