പൂജാമുറിയിലും വീട്ടിലും ഈ ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഗണപതി പ്രീതി ഉണ്ടാകും!

ഗണ എന്നാൽ പവിത്രഗം എന്നും പതി എന്നാൽ സ്വാമി എന്നുമാണ് അർത്ഥം അതായത് ചൈതന്യത്തിന്റെ സ്വാമിയും അഥവാ ചൈതന്യത്തിന്റെ ദേവനാണ് ഗണപതി നാം എന്തു തുടങ്ങുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം ഗണപതിക്കും എന്നു പറയുന്നു അഥവാ ചെയ്യുന്നു ഇതിനു പിന്നിലും വലിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും പ്രകാശഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.

   

അതിനാൽ മനുഷ്യരുടെ ഭാഷ നാദഭാഷാ ഗണപതി ഭഗവാനാണ് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഗണപതി ഭഗവാൻ വേഗം പ്രസാദിക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ നാദഭാഷയെ വേഗം പ്രകാശഭാഷയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ഗണപതി ഭഗവാൻ മനുഷ്യന്റെ നാദഭാഷ പ്രകാശഭാക്ഷിയായി മാറ്റി ദേവി ദേവന്മാർക്ക് എത്തിക്കുന്നു .

ഇതിനാൽ ആണ് ആദ്യം എന്തു ശുഭകാരിയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഗണപതി ഭഗവാനെയും ആദ്യം പ്രസിദ്ധനാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയും എന്ത് ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ആദ്യം ഗണപതി ഭഗവാനെ തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാം ശുഭമാകുന്നു ഇതേപോലെ നരൻ മാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഗണേശ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാത്ത സുരന്മാരും ഇല്ല എന്നാണ് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അതിനാൽ ഒട്ടുമിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഗണപതി പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് കൂടാതെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെയും ഭഗവാനെയും ആരാധിക്കുന്നു .

ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദേവനാണ് ഗണപതി ഭഗവാൻ അതിനാൽ വീട്ടിൽ ഗണപതി പ്രീതി അത്യാ തന്നെയാണ് ഗണേശ പ്രീതി വീട്ടിൽ കുറയുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന അതേപോലെ ഗണേശ പ്രീതിക്കായി നാമം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *