വീടുകളിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ദേവി അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും!

നമസ്കാരം ജഗത് ജനനിയാണ് ദേവി ദേവിയെ അമ്മ എന്ന ഭക്തർ വിളിക്കുന്നു ഭക്തവത്സലയാണ് ദേവി അതിനാൽ ദേവി ഭക്തർക്ക് ദുഃഖവും വേദനകളിൽ നിന്നും ദേവി അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മമ്താബ് ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ ദേവി പാർവതി ദേവി ആയീ മാറുകയും തന്റെ ഭക്തർക്ക് അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു .

   

എന്നാൽ തന്റെ വിഷമതകൾ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് ഭീതി വരുമ്പോഴും ദേവിയും ഉഗ്രരൂപണിയായി കാളിയായി മാറിയ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് എപ്രകാരം ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ ഉത്ഭവമായ ഒരു ചെറിയ വിത്തിൽ ശക്തി ഒളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം തന്നെ ദേവിയുടെ ശക്തിയും വിവരണങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാകുന്നു അദൃശ്യനായ ഈ ശക്തി പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചവും ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളും ദേവികയും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആകുന്നു അദൃശ്യമായി എപ്പോഴും ദേവി സകല ജീവജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

അതിനാൽ സൃഷ്ടിയെ അപകടത്തിൽ ആക്കുന്ന സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ ദേവി മനുഷ്യാവതാരം എടുക്കുകയും സൃഷ്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദൃശ്യമായി അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അധ്യാപക ശക്തിയാണ് ദേവി ദേവി തന്റെ ഭക്തരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അതിനാൽ അവർക്കൊപ്പം വസിക്കുന്നതാണ് ദേവി പറയുന്നത് .

അതിനാൽ ദേവി ഭക്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ സകല തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിറയും എന്നു പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ദേവി ഭക്തരുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *