ഈശ്വരാധീനം ഉള്ള വീടുകളിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന അഞ്ചു ചെടികൾ! ഹോ മഹാഭാഗ്യം!

ഈശ്വരാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഈശ്വരാ ദിനം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രയത്നം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെയൊക്കെ നന്മയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് ധാരാളം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം ഒരുപാട് പുണ്യാധികർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധത വച്ചുപുലർത്തണം.

   

അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഏതൊരു വിഷയം ചെയ്താലും അതിൽ ആത്മാർത്ഥ സത്യസന്ധതയുടെ അംശം ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വരാ ദീനമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈശ്വരൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈശ്വര സ്വാധീനമുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര സ്വാധീനമുള്ള ചില ചെടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്.

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തുന്നുഉം വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ചെടികളും എല്ലാ വീട്ടിലും വളരണമെന്നില്ല ഈശ്വര സ്വാധീനമുള്ള ചില ചെടികൾ എല്ലാ വീട്ടിലും വളവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ വീട്ടിൽ ഈശ്വരാ സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ചെടികൾ അവിടെ തഴച്ചു വളരുകയുള്ളൂ പല ചെടികളും ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും .

ഞങ്ങടെ വീടുകളിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വളരാതിരിക്കുകയും നശിച്ചു പോവുകയും തുടരെത്തുടരെ വെച്ചിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്നതും ആയിട്ട് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും ലക്ഷ്മി കടാക്ഷവും ഈശ്വരാ ചൈതന്യവും ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ചെടികൾ വളരുന്നതായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈശ്വര സ്വാധീനമുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *