ഇങ്ങനെ എഴുതി മാല ചാർത്തിയാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി എത്ര വലിയ ആഗ്രഹവും നടത്തിത്തരും!അത്ഭുതം.

മനസ്സിലുള്ള ശക്തി അത് സത്യമാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ തട്ടി വിളിക്കുന്നതാണ് ങ്ങളിൽ ഏത് ഏറ്റവും വരെയും പോയി നമ്മൾ സർവ്വകാര്യ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേവനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നു പറയുന്നത് ഏഴു ചിരംജീവികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നു പറയുന്നത് അത്ഭുത കാര്യങ്ങളുടെ ദേവൻ എന്നാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കില്ല .

   

എന്ന് വിധിയെഴുതിയ കാര്യവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സത്യങ്ങളിൽ ഈ പ്രപഞ്ചശക്തികൾ മുഴുവൻ എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഹനുമാൻ സ്വാമി തന്റെ പുഷ്ടി ചുരുട്ടി മുന്നോട്ടിറങ്ങിയാൽ ആ തടസ്സങ്ങൾ ആൾ പ്രതിബിംബങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നെ എതിരെ നിൽക്കുന്ന സകലശക്തികളും വഴിമാറും എന്നുള്ളതാണ് അത്രയേറെ കരുത്തനായ അത്രയേറെ ധൈര്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നു പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .

നിങ്ങൾ ഒരു ഹനുമാൻ വിശ്വാസിയാണോ ഹനുമാൻ ഭഗവാനേ ഹനുമാൻ സ്വാമിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ആണെങ്കിൽ ഈ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയായി ഒരു ജയ് ഹനുമാൻ എന്ന രേഖപ്പെടുത്തണം ഹനുമാൻ സ്വാമിയോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെ തുളുമ്പുന്ന ആരോ ജയ് ഹനുമാൻ വീഡിയോയുടെ താഴെ എല്ലാവരും രേഖപ്പെടുത്തണം എത്രത്തോളം അനുവാൻ ഭക്തരെ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അതിനോട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും.

ഹനുമാൻ സ്വാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആർക്കുവേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചിട്ട് നടക്കാതിരിക്കുന്ന വരവല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ വല്ലാതെ മാനസികമായി ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു വലിയ സ്വപ്നവും ലോകം മുഴുവൻ നടക്കില്ലെന്ന് ഇത് എഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നടത്തി തരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *