ഹരേ:കൃഷ്ണ! ഇലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ കണ്ടാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വിളിക്കുന്നു!

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസവും ഒരു നിമിഷമോ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തരിൽ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള ആദരസൂചകവുമായി ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ് .

   

ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ ദർശനം നടത്തേണ്ട സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാൻ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ചില സൂചനകൾ കാണിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സൂചനകൾ മനസ്സിലാക്കി .

ഈ സൂചനകൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഗുരുവായൂർ ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണങ്ങളും ഈ ലക്ഷണങ്ങളും സൂചനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ചിലരൊക്കെ അത് കൃത്യമായി ഗുരുവായൂർ ദർശനത്തിന് നിയോഗിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടിയെടുത്തിട്ടും ഉണ്ടാകും ..

അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അലക്സങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ സൂചനകളും ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തന്റെ ഭക്തരെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ അതു സൂക്ഷിക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *