ദൈവ സാന്നിധ്യം വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിളക്കുനാളം കത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭാഗ്യവാന്മാർ!ഇവർ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ.!

നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വാദേവത സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വ ദേവി ദേവന്മാരും കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു വസ്തു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞുള്ളതാണ് നിലവിളക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

   

നിലവിളക്കിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ബ്രഹ്മാവും തണ്ടിൽ മഹാവിഷ്ണുവും മുകൾഭാഗത്ത് ശിവനും ആണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം വിളക്കിന്റെ നാളം ലക്ഷ്മി ദേവിയും പ്രകാശവും സരസ്വതി ദേവിയും ആ നാളത്തിലെ ചൂട് പാർവതി ദേവിയും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട വസ്തുത എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരുടെയും ത്രിമൂർത്തി സംഗമം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് നിലവിളക്ക് എന്നു പറയുന്നത് .

അപ്പോ ആ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വീട്ടിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഈശ്വരാധീനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈശ്വര ദിനം കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിലവിളക്കിന്റെ നാളം നോക്കി പറയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ചില പരാമർശങ്ങളും ഉണ്ട് .

അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് ആ നിലവിളക്കിന്റെ നാളും നോക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈശ്വരദീന മുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരദീനം കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *