വരാഹി ദേവി : ഈ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഉണ്ടോ? അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിരിക്കും

ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതംനമ്മളിൽ പലരും ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് മനപ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പലരും വലയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കലികാലത്തിലെ സത്യം എന്നു പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ പരിഹാരമാർഗ്ഗവും ആയിട്ടാണ് ഈ ഇന്നൊരു അദ്ധ്യായം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.

   

അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അഭയം തേടാവുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് വരാഹിദേവി എന്നു പറയുന്നത് ആദിപരാശക്തിയുടെ ലളിതാ ത്രിപുരസുന്ദരിയുടെ പടൈ തലവിയാണ് വരാഹിദേവി എന്നു പറയുന്നത് വരാഹിദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു.

അമ്മയുടെ ആശിർവാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉടൻതന്നെ ഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ഈ ഒരു കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു ദേവിയാണ് വരഹിദേവി. എന്നു പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാ വഴികളും അടയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളീയൊരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതെ ആവുന്ന സമയത്ത് മനസ്സുരുകി അമ്മയെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് .

വരാഹിദേവിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഉണ്ട് വരാഹിദേവിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും വേറെ വഴികളില്ല നമ്മുടെ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആണ് വരാഹിദേവിയോട് നമ്മൾ ആവശ്യ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *