പാദഘടന നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറക്കുമോ? ഇതാ കേട്ടോളൂ

നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ സാമൂതിരിഹ ശാസ്ത്രം പോലെ ഉള്ള ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഉള്ള എല്ലാ ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങളിലും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വിരലുകളുടെ ഘടന പാദങ്ങളുടെ വിരലുകളുടെ ഘടനയും അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യളെ എങ്ങനെ തുണക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിനായിട്ട് ഒരുപാട് ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരണങ്ങളും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

   

ഇന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നാല് തരത്തിലുള്ള പാദഘടന അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിൽ വിരലുകളുടെ ഘടന ഇതിലേതാണ് നിങ്ങളുടെതെന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം ആ തരത്തിലുള്ള പാദങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തിലുള്ള സ്വഭാവം അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ 4 തരത്തിലുള്ള പാദങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് .

അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫൂഡ് അഥവാ ഈജിപ്ഷ്യൻ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിരലിന് ശേഷം അതായത് തള്ളവിരൽ ഏറ്റവും വലുത്പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്തത് ചെറുത് അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ വരുന്ന അഞ്ചു വിരലുകൾ ഉള്ള കാൽപാദം ഉള്ള വ്യക്തികൾ അതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന .

ആദ്യത്തെ തള്ളവിരൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള തള്ളവിരൽ തള്ളവിരലിനേക്കാൾ വലിയ രണ്ടാമത്തെ വിരൽ മറ്റ് വിരലുകൾ ഓർഡറിൽ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതി അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിരൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പിരീൽ ഘടന. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ ഫൂഡ് അഥവാ റോമൻ ട്ടോ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘടനയെ പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *