അഞ്ചു തലയുള്ള നാഗരാജാവ് മണ്ണാറശാലയിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു!

ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് നാം ഏവരും അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന കേരളത്തിൽ അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവയിൽ വിഭിന്നമായ പ്രതിഷ്ഠകളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ദേവതകൾ കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച നാട് തന്നെയാണ് കേരളം മറ്റു ദേശങ്ങളെക്കാളും കേരളത്തിൽ നാഗാരാധനയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ പ്രസിദ്ധമായ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധ ആർജിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രം.

   

ഐതിഹ്യപ്രകാരം പറയുകയാണ് എങ്കിൽ പണ്ട് കർത്യവീരാർജ്ജനനുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒടുവിൽ ഗോപാകുലനായ പരശുരാമൻ ഒട്ടേറെ ക്ഷത്രിയരെ നിഗ്രഹിച്ചു ഈ പാപത്തിനെ പരിഹാരവുമായി ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭൂമിയെ ദാനം ചെയ്യുവാനായി അദ്ദേഹം പടിഞ്ഞാറെ കടലിൽ നിന്നും ഒരു ഭൂമിപ്രദേശം തിരിച്ചു മരണ പ്രസിദ്ധമായ ലഭിച്ച ഈ സ്ഥലം വാസ്യ യോഗ്യമല്ലാതിരുന്നു .

കൂടാതെ ഇവിടെ സർവ്വത്ര സർപ്പങ്ങളുടെയും ഉപദ്രവവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്തും ശുദ്ധജലം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയും വന്നതിനാൽ ഇവിടെ താമസിക്കുവാൻ വന്ന ബ്രാഹ്മണർക്ക് തിരികെ മടങ്ങുക എന്ന വഴി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കാലത്തിൽ പരശുരാമനും വളരെയധികം വിഷമിച്ചു തന്റെ ഗുരുവായ ശ്രീ പരമേശ്വരനോട് സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചപ്പോൾ സർപ്പരാജാവായ വാസുകി പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നും .

ഈ ദുഃഖം അകലും എന്നും പറഞ്ഞു മഹാദേവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പരശുരാമൻ നാഗരാജാവായ വാസുയെയും തപസ് ചെയ്തു തന്റെ ആവശ്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു നാഗരാജാവ് സർപ്പങ്ങൾ ആയി വന്ന് വിസ ജ്വാലങ്ങളാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ലവണാംശം നീക്കി മനുഷ്യവാസിയോഗ്യമാക്കി മാറ്റി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *