ഗുളികൻ ആരാണ് അറിയാമോ? രാവിലെ എല്ലാദിവസവും ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങു.ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും.ഉറപ്പ്!

പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുളിക എന്ന ദേവനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഗുളികന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആരാണ് ഗുളികൻ ഗുളികൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിച്ചത് ഗുളിക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്താണ് രീതി ഗുളിക പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്താണ് ബലം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഗുളികൻ എന്നു പറയുന്നത് ശിവന്റെ അംശം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദേവനാണ്.

   

നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഗുളികൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കഥകളും പല രഹസ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കഥകളും ശക്തിയെക്കുറിച്ചും ചില രഹസ്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കേട്ടതിലപ്പുറം ഗുളികൻ എന്താണെന്ന് ഗുളിക എങ്ങനെയാണ് ഗുളികേന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പലർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണോ വസ്തുത എന്താണ് ഗുളികൻ എന്ന് പറയുന്നത് .

എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഗുളികനെ പറ്റിയതായ ധാരണ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതേസമയം വടക്കേ കേരളത്തിൽഉള്ളവർക്ക് ഗുളികൻ തെയ്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒക്കെ കുറച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഗുളിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ .

ശിവന്റെ അംശമാണ് നാഗവംശത്തിൽ പെട്ട ഒരു രൂപവും ആണ് ഗുളികന്ന്റേത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ഗുളികൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസുകി തക്ഷകൻ കാർക്കോടകൻ ശേഷ നാഗം മഹാപത്മൻ ഗുളികൻ എന്നിങ്ങനെ അഷ്ട നാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദേവനാണ് ഗുളികൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *