ദൈവിക ശക്തികൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ! ഇവ നിങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

നമ്മെ ചുറ്റിയും നമ്മളിലും ദേവിക ശക്തികൾ വസിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ദൈവം ആകുന്നു ആയതിനാൽ ആത്മാവിനെ ജനനവുമില്ല മരണവുമില്ല എന്നു പറയുന്നു കൂടാതെ ഞാൻ നീയാകുന്നു എന്നു പറയുന്നതും ഇന്നാലാകുന്നു നമ്മളിലെ ദേവികത അഥവാ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് അതിനാൽ ഉത്തമം ആകുന്നു ആയതിനാൽ ജനന മരണചക്രത്തിൽ നിന്നും മുത്ത് ലഭിക്കുന്നതും ആണ് എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം ജലദ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു.

   

ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വിചിത്രമായി തോന്നുന്നതും ആണ് എന്നാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നിൽ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നു ചിലർ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ദേവാംശം ശരീരത്തിൽ വന്ന ചേരുന്നതിനാൽ വന്നു ചേരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളായും അല്ലാതെ നമ്മളില്ലേ ദേവിക ഊർജ്ജം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ദേവതയുടെ അംശമായി മാറുന്നതിനാൽ കാണുന്ന ലക്ഷണമായും പറയുന്നു .

ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ദേവിക ശക്തികൾ കൂടുതലായും കാണുന്നതിന്റെയോ അഥവാ ശരീരത്തിൽ ദേവതാംശം പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ചിലർ മന്ത്രങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും നാമങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോഴും വലിയ കൂട്ടുകാരി വരുന്നതായി കാണുന്നു ഇത് സാധാരണയായി വ്യക്തികളിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .

എന്നാൽ ചിലർക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദേവതയെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴോ വലിയ കൊട്ടുവായ തുടരെ തുടരെ വരുന്നതാണ് കൂടാതെ കണ്ണു തുറക്കുവാൻ വലിയ പ്രയാസം തോന്നുകയും കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നതും ആണ് മാത്രമല്ല കണ്ണുനീർ ഇതിനാൽ തുടരെ തുടരെ വന്നു പോകുന്നതുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *